Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Lønn


Lønnsdelen av UFOSOFT er en videreføring av SunPro Lønn, som har oppnådd stor anerkjennelse som et fleksibelt program for både små, mellomstore og større bedrifter.

Under modulen Firmaet defineres alle tabellene som er aktuelle, de øvrige lønnsrutinene finnes under modulen Ansatte.

De ansatte er ryddig oppsatt i Ansattoversikten i venstre del av skjermbildet. De kan der sorteres og søkes på ulike vis, slik at det er lett å navigere.

Vil man operere på et bestemt utvalg av ansatte, kan man merke disse manuelt ved å klikke i M-kolonnen. Enda bedre er det å klikke Merk-knappen for å benytte den meget sterke automatiske funksjonen som merker alle personer som tilfredsstiller gitte kriterier.

Et utvalg, eller Personutvalg, består av én eller flere personer. Ofte vil det være de som er merket i øyeblikket som utgjør utvalget, men det kan like gjerne være de som er umerket, eller begge deler.

Under Ansatte-modulen finnes følgende sett av sub-moduler: Ansatt, Utvalg, Masse, Rapporter, Lønnsperioden og Dagbok. Disse beskrives kort nedenfor.

Ansatt

Her ajourholdes data som er relatert direkte til den ansatte som i øyeblikket er uthevet i Ansattoversikten. Først og fremst gjelder det i fohold til pågående lønnskjøring, men også til andre løpende HR-funksjoner.

Demonstrasjonsbilde av en Ansatt i ansatt-modulen

Siden det er svært mye data knyttet til hver person, er disse strukturert i følgende Datagrupper:

  • Personalia: Inneholder alle faste opplysninger om personen.
  • Arbeidsforhold: Angir hvilke(t) arbeidsforhold personen har i firmaet i øyeblikket.
  • Lønnsperioden: Her legges alle lønnsposter for inneværende lønnsperiode inn, og her vises den til enhver tid beregnede og ajourførte lønnsslippen.
  • Året: Viser en oversikt over alle lønnsposter i alle tidligere lønnsperioder i år.
  • Fjoråret: Viser en oversikt over alle lønnsposter i fjor. Man kan også rullere bakover til tidligere år.
  • Fravær: Her registreres alle fravær som personen har hatt.
  • Dagbok: Her kan det skrives notater av ubegrenset lengde om personen. Et notat starter med dagens dato.

Utvalg

Her kan aktuelt personutvalg behandles. Det er mange typer operasjoner som kan utføres på et utvalg, så som utskrift av mange ulike personlister, eksport/import av persondata, samt mange spesialfunksjoner.

Demonstrasjonsbilde av et utvalg i ansatt-modulen

Masse

Hvis du har mange ansatte, hver med mange poster i hver lønnsperiode, kan du registrere lønnspostene fortløpende i dette bildet. Det er mye raskere å registrere timelister her enn å gå inn på hver enkelt person i Ansatt-modulen. Særlig gjelder dette hvis inndataene dine ikke er sortert etter person.

I Masse-bildet kan du også importere lønnsposter fra et annet program. Du kan også generere automatisk lønnsposter som utbetaler feriepenger. Og ikke minst så kan du importere lønnsposter fra nettportalen.

Demonstrasjonsbilde av en masse i ansatt-modulen

Når du klikker på Godkjenn-knappen, vil programmet fordele alle lønnspostene inn på hver enkelt person, samt automatisk lønnsberegne lønnsperioden for disse personene.

Rapporter

I dette bildet ligger alle offisielle rapporter som hører til lønnskjøringene gjennom året. Dessuten er det noen rapporter som er nyttige i avstemmingssammenhenger.

Demonstrasjonsbilde av en rapport i ansatt-modulen

Vanlig personlister ligger ikke her, de finnes under submodulen Utvalg, som er nevnt ovenfor.

Lønnsperioden

Her ligger alle innstillinger som gjelder inneværende lønnsperiode, samt rutiner for ekstraordinær lønnsberegning, og for avslutning av lønnsperioden.

Demonstrasjonsbilde av en lønnsperiode i ansatt-modulen

Lønnsperiodene nummereres løpende fra 1 i året, opp til et maksimum av 97 lønnsperioder i et år. Periodenummeret har ingen direkte tilknytning til månedsnummeret (1-12), derfor gir du gjerne lønnsperioden et beskrivende navn i tillegg til nummeret. Du må dessuten oppgi hvilken måned lønnsperioden hører til.

Dagbok

Her kan det skrives et notat av ubegrenset lengde, som gjelder Ansatt-modulen generelt. Notatet er altså ikke knyttet opp mot en bestemt person.

Diverse

Alle rapporter vises i programmets eget dokumentvisningsvindu:

Demonstrasjonsbilde av en rapportsvisning i UFOSOFT

Alle rapportene produseres automatisk på pdf-format, slik at ingen konvertering er nødvendig. Det innebærer at rapporten kan herfra sendes videre til skriver, Acrobat, Windows utklippstavle, epost til én eller flere mottakere, eller den kan lagres på en fil med et eget filnavn.

”Hurra! Har i dag kjørt min første lønning på SunPro Lønn. Brukte en halv dag kortere tid enn med mitt forrige program, og resultatet er mye bedre. 1/2 dag spart på hver lønning, x 30 lønninger i året, det blir 15 dager på meg uten å ha noe å gjøre. Herlig!!!”